Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed

Som forældre har I et fælles ansvar, og udgangspunktet er fælles forældremyndighed jf. Forældreansvarsloven (gældende fra 1. oktober 2007).

Hvis I ikke er gift, og ikke har anmeldt en aftale om fælles forældremyndighed eller afgivet en omsorgs- og ansvarserklæring, opnås automatisk fælles forældremyndighed, når faderskabet fastslås under bestemte forudsætninger.

 

Beslutninger om barnet

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøs tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

 

Ændring af forældremyndighed/bopæl

I kan altid selv aftale ændringer i forældremyndigheden over jeres barn eller/og barnets bopæl. Det kan for eksempel være en aftale om, at I skal have fælles forældremyndighed, hvis I ikke har det i forvejen. Det kan også være en aftale om, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, og én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller I ønsker at ændre barnets bopæl.

 

Uenighed om bopæl og forældremyndighed

I sager, hvor forældre med fælles forældremyndighed er uenige om barnets bopæl, kan Retten bestemme, hvor barnet skal bo. Denne beslutning kan træffes, uden at den fælles forældremyndighed hæves.

 

Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barntes forhold til barnets bedste.

 

Den fælles forældremyndighed bevares som udgangspunkt for at sikre, at jeres barn bevarer kontakten til jer begge, og at I som forældre opretholder det fælles ansvar, det er, at drage omsorg for og tage ansvar for jeres barn.

 

Retten kan ikke tage stilling til samværet. Spørgsmål om samvær behandles i Statsforvaltningen som også træffer afgørelse herom, hvis der ikke kan opnås enighed.

 

 

Med den nye Forældreansvarslov, der trådte i kraft 1. Oktober 2007, har en forælder, der ikke tidligere haft del i/mistet forældremyndigheden, nu mulighed for at anmode om fælles forældremyndighed ved Statsforvaltningen. Hvis enighed ikke kan opnås, skal Statsforvaltningen indgive sagen for Retten.

I samtlige sagsanliggender skal Statsforvaltningen og Retten inddrage barnet for at sikre, at man finder den bedste løsning.

 

Oplysninger om barnet

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsnet samt private sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger.

Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, har også ret til at få orientering om og deltage i generelle sociale aktiviteter på jeres barns skole eller institution. Det kan være forældremøder (ikke forældrekonsultationer) og festlige begivenheder.

 

Flytning

Alle forældre skal melde flytning af bopæl til den anden forælder seks uger før flytningen. Pligten til at varsle om flytning er indført, fordi begge har et ansvar for, at jeres barn bevarer kontakten til jer begge. Varslingspligten gælder for jer begge som forældre.

Det er i sager om forældremyndighed/bopæl og samvær yderst relevant at søge rådgivning/assistance hos en familieadvokat. Ikke kun i forbindelse med sagens eventuelle foretagelse i Retten, men også ved sagens behandling i Statsforvaltningen.
  

Læs pjecen: Hvor er børnene henne, når forældrene bliver skilt?

 

Det gælder om at finde den bedste løsning for barnet